Sigmaplan

De voorbije jaren kwamen de Wase polders en waterlanden opnieuw voor heel wat veranderingen te staan. Sinds de jaren 1970 worden grote stukken Zeescheldepolder omgevormd tot industriezone. Als reactie op de stormvloed van 1976 werd bovendien het Sigmaplan ontwikkeld.

In het Waasland heeft het Sigmaplan drie belangrijke pijlers:

1) Het gecontroleerd getijdeoverstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

2) De Durmevallei, met getijdewerking en ontpoldering

3) De ontpoldering van de Prosperpolder en de Hedwigepolder, aan weerszijden van de Nederlandse grens, tot een getijdeoverstromingsgebied

Met hogere dijken en gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG's) wil het Sigmaplan het overstromingsgevaar in het Scheldebekken verkleinen en tegelijk ook de natuurwaarden verhogen. De komst van de haven bracht het leven in de rivier immers veel schade toe. Ter compensatie hiervan werd beslist om het water weer vrij spel te geven in een aantal polders. Hierdoor ontstaan slikken, die onder water staan bij hoogtij en schorren, die enkel bij springtij onder water komen.

Dit landschap doet het zuurstofgehalte in het water met wel 60 procent stijgen, wat het waterleven ten goede komt en ook het gehalte aan schadelijke stoffen in het water spectaculair doet dalen. De slikken en schorren brengen meer plankton in het water en dus ook meer vissen en ander rivierleven. De schorrengebieden doen dan weer dienst als broedplaats van vogels en andere (soms bedreigde) dieren.

De keerzijde van het verhaal is natuurlijk dat gebieden waar soms al tweehonderd jaar lang aan landbouw wordt gedaan, onteigend worden, omgevormd tot industriegebied of teruggegeven aan de natuur. Ook al kregen verschillende polders uit de streek ook in vroeger tijden al talrijke andere functies, toch is deze nieuwste verandering voor de lokale bewoners begrijpelijkerwijze niet vanzelfsprekend.

Meer weten?

Actuele informatie over het Sigmaplan en de projectgebieden vind je op de volgende websites:

http://www.sigmaplan.be/nl/projectgebieden

http://www.sigmaplan.be/nl/projecten/polders-van-kruibeke/

http://www.hedwigeprosper.be/